วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทศนาโวหาร


๓. เทศนาโวหาร หมายถึง โวหารที่มีจุดหมายแสดงความแจ่มแจ้งเพื่อให้ผู้อ่านคล้อยตามหรืออาจกล่าวได้ว่ามุ่งชักจูงให้ผู้อ่าน คิดเห็นหรือคล้อยตามความคิดเห็นของผู้เขียน เทศนาโวหารจึงยากกว่าโวหารที่กล่าวมา เพราะต้องใช้กลวิธีในการชักจูงใจ 


เทศนาโวหาร แปลว่า โวหารที่มุ่งสั่งสอน โดยตีความคาว่าเทศนา ว่าสั่งสอน

    ความจริงเทศนาในที่นี้ หมายถึง แสดง กล่าวคือ แสดงอย่างแจ่มแจ้งเพื่อให้เห็นคล้อยตาม รูปแบบงานเขียนที่ควรใช้เทศนาโวหารคือ งานเขียนประเภทบทความชักจูงใจ หรือบทความแสดงความคิดเห็น ความเรียง เป็นต้น

หลักการเขียนเทศนาโวหาร
การเขียนเทศนาโวหารต้องใช้โวหารประเภทต่าง ๆ มาประกอบ ทั้งนี้เพื่อให้ใจความชัดเจนแจ่มแจ้ง มีทั้งความหลักและความรองเป็นที่เข้าใจจนเกิดความรู้สึกนึกคิดคล้อยตามผู้เขียน หากเป็นการแสดงความคิดเห็นควรอธิบายทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ หรือแสดงเหตุและผลการเขียนเทศนาโวหาร ผู้เขียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเป็นอย่างดี สามารถอธิบายอย่างชัดเจน ทั้งควรพรรณนาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ต้องรู้จักใช้เหตุผล และหลักฐานสนับสนุนความคิด

ตัวอย่างเทศนาโวหารแบบร้อยแก้ว
๑. ความสามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน การร่วมแรงร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทางาน เพื่อให้งาน สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปได้ด้วยดี และการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง อย่างมีความสุขความเจริญก้าวหน้า ความ
๒. ขยันหมั่นเพียร คือ ความมุ่งหมั่น ไม่เกียจคร้าน ต่อการทำสิ่งต่างๆ ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นเพื่อความสำเร็จในชีวิตถึงแม้จะเหนื่อยยากอย่างไรก็ไม่ควรท้อถอย ต้องอดทนเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า 

๓. อบายมุข คือ ทางแห่งความฉิบหาย มี ๒ หมวด คือ อบายมุข ๔ ได้แก่ ๑. เป็นนักเลงหญิง ๒. เป็นนักเลงสุรา ๓. เป็นนักเลงการพนัน ๔. คบคนชั่วเป็นมิตร อบายมุข ๖ ได้แก่ ๑. ดื่มน้ำเมา ๒. เที่ยวกลางคืน ๓. เที่ยวดูการเล่น ๔. เล่นการพนัน ๕. คบคนชั่วเป็นมิตร ๖. เกียจคร้านการทางาน ถ้าผู้ใดหลงติดอบายมุขเข้า ก็ย่อมนำความเสื่อมมาสู่ตนเอง และครอบครัวและไม่มีอนาคต 

ตัวอย่างเทศนาโวหารแบบร้อยกรอง
          แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์      ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน                  ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน
แม้นใครรักรักมังชังชังตอบ                รู้อะไรใดไม่สู้รู้วิชา
  (คำประพันธ์นี้ มาจากเรื่องพระอภัยมณี เป็นการสอนหลักในการคบคน รู้จักพึ่งตนเอง รู้จักการใฝ่หาความรู้ และการรักษาตัว)

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 สิงหาคม 2555 09:29

  ดีจัง ความรู้แยอะเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2555 20:53

   ดีจัง คำตอบเยอะดี มีส่งครูด้วย

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2556 08:28

  ดีมาก

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ4 มิถุนายน 2556 20:36

  ขอบคุณค่ะ มีการบ้านส่งครูด้วย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ2 กันยายน 2556 18:45

  เย้

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ10 พฤศจิกายน 2556 17:04

  เสร็จ แย้ว การบ้าน ส่งครู

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2556 17:54

  ขอบคุณนะคะ
  ดูทุกอันเลยคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2557 21:39

  มีงานส่งคุณครูแล้ว ขอบคุณมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม 2557 18:10

  ให้ความรู้ได้ดีมากและเข้าใจง่ายครัช

  ตอบลบ