หมวดภาษาไทย

๑. หน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องโวหาร
โวหาร หมายถึง การใช้ถ้อยคำอย่างมีชั้นเชิง เป็นการแสดงข้อความออกมาในทำนองต่างๆ เพื่อให้ข้อความได้เนื้อความดี มีความหมายแจ่มแจ้ง เหมาะสมน่าฟัง ในการเขียนเรื่องราวอาจใช้โวหารต่างๆ กัน แล้วแต่ชนิดของข้อความ
( สมถวิล วิเศษสมบัติ. ๒๕๔๔ : ๑๒๙)
_________________________________________________________

>>ประเภทของโวหาร<< 

โวหารในภาษาไทย แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ 
                                 -- แหล่งอ้างอิง --